نمودار دایره ای

نمودارهای داریره ای نشاندهنده میزان تغییرات می باشد

نمودار دایره ای

Hoovering

Ironing

Cleaning

Medium Pie Charts

Hoovering

Ironing

Cleaning

Cleaning

Small Pie Charts

Hoovering

Ironing

Cleaning

Painting

Mowing

Sewing