نقشه های گوگل

به دنبال یک راه آسان برای پیاده سازی نقشه های گوگل؟ آنها درست به موضوع ساخته شده و یکپارچه با ویژوال آهنگساز. انتخاب BASIX نقشه گوگل عنصر، وارد مختصات و رونق خود را، نقشه گوگل انجام می شود!

نقشه تست

Terrain

Hybrid

Satellite