دکمه ها

بیش از سه نمونه و طرح برای دکمه ها می توانید انتخاب کنید و ازداخل ویرایشگر به آن اضافه کنید

برای افزودن دکمه فقط کافیست به قسمت ویرایشگر رفته و دکمه ها را به سادگی انتخاب کنید

دکمه های کوچک

Standard Buttons

Large Buttons